Algemene voorwaarden, privacy & cookies


Privacy & Cookies Excellent Online

Laatst gewijzigd op 15 mei 2018

Algemeen
Wij maken gebruik van cookies om deze website te optimaliseren en klantvriendelijker te maken. We streven ernaar om alle informatie die je zoekt op een logische plek op de website te plaatsen. Heb je hier vragen over of heb je tips? Neem gerust contact op!

Functionele cookies

 1. Cookie melding
  1. Doel Cookie gebruiken we om te onthouden of je de cookie melding wel of niet gesloten hebt. Zonder dit cookie zal de melding niet permanent gesloten kunnen worden.
  2. Eigenschappen Cookie komt van excellentonline.nl en wordt na 30 dagen verwijderd.
  3. Naam cn-accept-cookie
  4. Delen We delen je informatie niet met derden.

Analyserende Cookies

 1. Google Analytics
  1. Doel Met Google Analytics meten we hoe je excellentonline.nl hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om de site te verbeteren. Zonder deze cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze site gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen.
  2. Eigenschappen Cookie komt van Google en de gegevens worden na maximaal 26 maanden verwijderd.
  3. Naam utmt, utma, utmb, utmc, utmv en utmz
  4. Delen We hebben de gegevens die Google verzamelt tot een minimum beperkt. Ze zorgen we er bijvoorbeeld voor dat Google jouw informatie niet gebruikt voor advertenties en wordt jou IP-adres ook geanonimiseerd. Google deelt geen anonieme data met derden. Privacy statement
 2. Mouseflow (alleen wanneer u cookies accepteert)
  1. Doel Met Mouseflow meten we hoe je onze website gebruikt. Deze kennis gebruiken we om de site te verbeteren. Met mouseflow analyseren wij muisbewegingen, muiskliks en scroll activiteiten, ook het invullen van velden word geanalyseerd zonder dat we kunnen zien wat je invult. Wil je mouseflow uitschakelen klik dan hier.
  2. Eigenschappen Cookie mf_[session] wordt na je bezoek direct verwijderd uit je browser, Cookie ms-user wordt na 90 dagen verwijderd.
  3. Naam mf_[session] en mf-user
  4. Delen Mouseflow deelt geen anonieme data met derden. Privacy statement

 

Telefoongesprekken en e-mails
Telefoongesprekken worden niet opgenomen of opgeslagen. Voicemailberichten worden uitsluitend teruggeluisterd door medewerkers van Excellent Online. E-mails worden opgeslagen op beveiligde apparaten. Andere documenten en afbeeldingen worden op een beveiligde cloud server opgeslagen en zijn alleen te benaderen door medewerkers van Excellent Online.

Gegevens delen
Regelmatig maken wij gebruik van de software en hardware van externe partijen waarmee wij enkele gegevens delen. In dat geval hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met de desbetreffende partij. Het gaat om emailsoftware, technische hosting en domeinregistratie en de facturatiesoftware.

Meldplicht datalekken
Wij zijn verplicht om eventuele datalekken te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer gegevens gestolen of gehackt worden.

Gegevens opvragen
Het is mogelijk om je persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen in te zien door contact met ons op te nemen.

Verwerkersovereenkomst
Excellent Online heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld, deze treft u hier.

 


 

Algemene voorwaarden Excellent Online

Laatst gewijzigd op 4 augustus 2018

Artikel 1: Definities

 1. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Excellent Online opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
  2. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht. In dit geval Excellent Online of Excellent Online Marketing (KvK: 61343137)
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en leverancier

 

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Excellent Online gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Excellent Online verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Excellent Online of door betaling van een (aanbetalings-)factuur inzake de opgestelde overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Excellent Online en dat hij met deze voorwaarden onvoorwaardelijk akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Excellent Online en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. De door Excellent Online gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Excellent Online is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan Excellent Online wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Excellent Online zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen doormiddel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Excellent Online niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 

Artikel 4: Annulering

 1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te 
annuleren voordat Excellent Online met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de 
Excellent Online ontstane schade vergoedt. Onder deze schade
worden begrepen de door Excellent Online geleden verliezen
en gederfde winst en in elk geval de kosten die Excellent Online
 reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

 

 

Artikel 5: Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen tenzij anders vermeld.
 2. De prijs die Excellent Online voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting
 tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen 
het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of
tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
 5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid
 van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven
 of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene 
voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs 
respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische
 industrie als redelijk beschouwd bedrag.
 6. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst en wordt het restant bedrag gefactureerd.
 7. Tenzij anders overeen gekomen: Facturering van onderhoudskosten, hosting, SSL-certificaten en domeinnamen gebeuren per jaar vooraf. Jaarlijks ontvangt de opdrachtgever aan begin van het jaar een factuur betreffende de kosten van het aankomende kalenderjaar. Betaling dient voldaan te worden binnen het betalingstermijn. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 8. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 9. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen (2 weken) na factuurdatum te geschieden, op de door Excellent Online aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien vermeld wordt ‘per ommegaande’ wordt verwacht dat het factuurbedrag binnen 2 dagen is voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 10. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 11. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.
 12. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

 

 

Artikel 6: Webhostingcontracten

 1. Een webhostingcontract wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar met een opzegtermijn van 1 maand. Facturatie geschied vooraf per jaar.
 2. Excellent Online zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:
  • Een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan.
  • Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden.
  • Excellent Online geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of derden producten.
 3. Excellent Online is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Excellent Online te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Excellent Online ontstaat.
 4. Excellent Online verzorgt in opdracht van de opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de naam van Excellent Online. Dit om de contactgegevens van de opdrachtgever te beschermen.
 5. Excellent Online treedt alleen op als tussenpersoon en accepteert geen aansprakelijkheid, de opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam en hosting.
 6. Excellent Online kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.
 7. In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Excellent Online zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.
 8. Excellent Online is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
 9. Excellent Online heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).
 10. Excellent Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een van de servers op een e-mail blacklist komt te staan waardoor e-mail verkeer mogelijk niet meer succesvol kan worden verzonden. Excellent Online tracht er echter naar om binnen redelijk termijn deze server van de desbetreffende e-mail blacklist af te halen.
 11. Al het e-mailverkeer dat door een van de servers van Excellent Online verloopt wordt automatisch en handmatig gescand op SPAM en virussen, mocht een bericht gemankeerd worden als SPAM of een virus bevatten dan heeft Excellent Online het recht om dit bericht niet te bezorgen zonder de opdrachtgever hier over in te lichten.
 12. Excellent Online is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Excellent Online doorgevoerd.
 13. Excellent Online is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 14. Wanneer Excellent Online bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Excellent Online is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

 

 

Artikel 7: Drukwerk

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding
van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij
van geringe betekenis zijn.
 2. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 3. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeen- gekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 eenheden: 10% 
– oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkings- drukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of
het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
 4. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens
de tolerantienormen vermeld in de Algemene leverings- voorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier 
ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

 

 

Artikel 8: Zoekmachine optimalisatie

 1. Bij de uitvoering van de dienst die ziet op zoekmachine optimalisatie kan Excellent Online nooit garanties geven over het te bereiken resultaat omdat Excellent Online afhankelijk is van zoekmachines en de inspanningen van concurrenten.
 2. Opdrachtgever machtigt Excellent Online hierbij om in naam van opdrachtgever accounts aan te maken – zoals, maar niet beperkt tot, een account voor: Google Analytics, social media en Webmaster Tools – bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, is Excellent Online hiertoe slechts gemachtigd na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

 

 

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Excellent Online zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Excellent Online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Excellent Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
 4. Excellent Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Excellent Online is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Excellent Online kenbaar behoorde te zijn.
 5. Excellent Online zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

 

 

Artikel 10: Levering en levertijd

 1. Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
 2. Tussentijdse resultaten worden door Excellent Online op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Excellent Online, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. Excellent Online is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Excellent Online van de betreffende functionaliteit of plugin.
 5. Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website. Oplevering van de opdracht staat gelijk aan de afronding van de opdracht, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het zesde lid van dit artikel in acht heeft genomen.
 6. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Excellent Online de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Excellent Online er terstond schriftelijk van
in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
 De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
 7. De prestatie van Excellent Online geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het zesde lid van dit artikel in acht heeft genomen.
 8. Na aflevering van de opdracht staat Excellent Online niet langer garant voor de geleverde producten en/of diensten. Om eventuele toekomstige gebreken trachten te voorkomen wordt aangeraden een onderhoudscontract af te sluiten. Meer informatie daarover is te vinden op de website van Excellent Online: www.excellentonline.nl.

 

 

Artikel 11: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Excellent Online mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Realisatie Excellent Online’. Daarnaast heeft Excellent Online het recht om een portfolio afbeelding op https://excellentonline.nl te plaatsen met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

 

 

Artikel 12: Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 1 maand. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Excellent Online kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Excellent Online gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Excellent Online heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Excellent Online niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Excellent Online zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Excellent Online kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Excellent Online en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. Voor zover Excellent Online bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Excellent Online op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Excellent Online of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Excellent Online.
 3. Excellent Online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 4. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Excellent Online slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag en met een maximum van €2000,- inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Indien gemaximeerd bedrag door de rechter niet redelijk wordt geacht, is de aansprakelijkheid beperkt tot de dekking die de verzekering biedt en uitkeert.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Excellent Online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

 

 

Artikel 14: Overmacht

 1. In geval van overmacht is Excellent Online gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Excellent Online is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Excellent Online geen invloed kan uitoefenen.
 4. Excellent Online is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 5. Excellent Online is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 15: Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Excellent Online kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen (2 weken) na bekendmaking van het feit dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
 4. Excellent Online heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
 5. De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van Excellent Online niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website
 6. Excellent Online is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 7. Onder “schriftelijk” valt in de Overeenkomst ook communicatie per e-mail of fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

 

 

Artikel 16: Privacy bepalingen

 1. Persoonsgegevens worden door Excellent Online slechts gebruikt om voor het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting. Daarnaast ook voor de administratie van Excellent Online. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van opdrachtgever.
 2. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Excellent Online verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming van opdrachtgever.

 

 

Excellent Online
Oranjerie 3
3328LP Dordrecht
Nederland

Telefoon:         +31(0)85 760 6789
E-mail:             info@excellentonline.nl
Website:           www.excellentonline.nl

Btw-id:   NL002260882B19
KvK-nr:   61343137